Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Cindy van Wijk, Van Wijk Consultancy (hierna te noemen Van Wijk Consultancy) en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, opleidingstrajecten, workshops, lezingen, coaching dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen traject.

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Van Wijk Consultancy.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst

De overeenkomst tussen Van Wijk Consultancy en de opdrachtgever komt tot stand door:

  1. ondertekening van de offerte door opdrachtgever
  2. schriftelijke bevestiging door opdrachtgever per post of e-mail.

 

Artikel 3: Annulering of verplaatsing door de Opdrachtgever

3.1. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen, zonder opgaaf van reden. Dit geschiedt te aller tijden schriftelijk per post of e-mail met handtekening. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

3.2. De opdrachtgever heeft het recht de opdracht voor een traject te annuleren per aangetekend verzonden brief.

3.3. Annulering door de opdrachtgever van het traject kan tot vier weken voor aanvang geschieden tegen een vergoeding van eerder door Van Wijk Consultancy gemaakte kosten voor voorbereiding. Bij annulering van het traject binnen 4 weken wordt 50% van de prijs in rekening gebracht. Bij annulering van het traject binnen twee weken voor aanvang wordt 100% van de prijs in rekening gebracht.

3.4. Verplaatsing kan alleen in onderling overleg tot stand komen en uitsluitend tot 4 weken voor aanvang. Voor het overige is de annuleringsregeling lid 3.2 van kracht.

3.5. Bij onvoldoende inschrijvingen of andere overmacht-situaties behoudt Van Wijk Consultancy het recht voor de opleiding uit te stellen of te annuleren. Bij toepassing geldt dat de terugbetalingstermijn 30 dagen na annulering is.  Opdrachtgever heeft de keuze om de opleiding op een ander moment te starten in plaats van een terugbetaling.

 

Artikel 4: Annulering door Van Wijk Consultancy

4.1. Van Wijk Consultancy heeft het recht zonder opgave van redenen het traject te annuleren. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Van Wijk Consultancy betaalde bedrag.

4.2. Van Wijk Consultancy heeft het recht zonder opgaaf van redenen door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen opdrachtgever naar rato het recht heeft op terugbetaling van door deze aan Van Wijk Consultancy betaalde bedragen.

4.3 Bij onvoldoende inschrijvingen of andere overmacht situaties behoudt Van Wijk Consultancy het recht voor de opleiding uit te stellen of te annuleren.

4.4. In zulks geval als onder lid 4.3 genoemd, geldt een terugbetalingstermijn van 30 dagen.

 

Artikel 5: Prijzen

5.1. Prijzen zijn niet verbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

5.2. Reiskosten, arrangements- en/of verblijfkosten van deelnemers aan trajecten zijn in de opdracht niet begrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

5.3. Indien de wettelijke BTW tarieven voor de trajecten die Van Wijk Consultancy aanneemt wijzigen, behoudt Van Wijk Consultancy zich het recht voor om de opgegeven prijzen tussentijds aan te passen.

 

Artikel 6: Betaling

6.1. Van Wijk Consultancy brengt de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van een éénmalige factuur, of rechtstreeks na geleverde dienst als deze uit meerdere diensten bestaat. In overleg kan er een betalingsschema opgesteld worden.

6.2. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk 14 (veertien) tot 30 (dertig) dagen na facturering op de door Van Wijk Consultancy aangegeven wijze.

6.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Van Wijk Consultancy steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

6.4. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Van Wijk Consultancy gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

6.5. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Van Wijk Consultancy alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

 

Artikel 7: Intellectueel eigendom

7.1. Het intellectueel eigendom op de door Van Wijk Consultancy uitgegeven papers, projectmaterialen en trainingsmaterialen berust bij Van Wijk Consultancy, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Wijk Consultancy zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

7.2. Het intellectueel eigendom op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Van Wijk Consultancy, berust uitsluitend bij Van Wijk Consultancy.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Van Wijk Consultancy spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2. Van Wijk Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

8.3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

8.4. Van Wijk Consultancy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gederfde omzet.

8.5. Van Wijk Consultancy zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

 

Artikel 9: Verwerking persoonsgegevens

Van Wijk Consultancy verwerkt persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden. Persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Eventueel bedrijfsnaam

 

Artikel 10: Toepasselijk Recht En Bevoegde Rechter

Op iedere overeenkomst tussen Van Wijk Consultancy en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter. Uitspraak van de rechter is bindend voor beide partijen.